ระบบเกม


วัตถุดิบ

วัตถุดิบภายในเกม จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • เมล็ดพันธ์ุ : ใช้สำหรับปลูกพืช สร้างผลผลิตจากพืช
  • อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ : ใช้สำหรับเก็บผลผลิตจากสัตว์

mat